ទំនាក់ទំនង។ ពួកយើង។ - នីងបូ។ ស៊ីងសាន។ វ៉ាសាន់។ ប្លាស្ទិច។ & កៅស៊ូ។ ផលិតផល។ សហ។, អិលធីឌី

ទំនាក់ទំនង។ ពួកយើង។

ក្រុមហ៊ុននីងបូស៊ាងស៊ានវ៉ាសាន់ផលិតផលប្លាស្ទិកនិងកៅស៊ូ។


បន្ថែម៖ ទីប្រជុំជនហ្សីចូវស៊ីចាងសានខេត្តចឺជាំង។
អ្នកគ្រប់គ្រង: Bao Zhichang ។
តេឡេ+ ៨៦-៥៧៤-៦៥៨៣៦៥៣០ ។ 65832128
ទូរសារ: + ៨៦-៥៧៤-៦៥៨៣៦៦១ ៦៥៨៣២១៦៦ ។
លេខទូរស័ព្ទ:+ ៨៦-១៣៩៥៨៣៣៣៩៨៨ ។
អ៊ីមែល:។[email protected]
គេហទំព័រ:។http://www.nb-huasheng.com ។

ផ្ញើរសំណួរ